Ứng dụng tính giấy in


Crop hình

Ghép 4 ảnh

Add nền ảnh

Kiểm tra resposive (all device)

responsive ( check box 5 device)